column
ABO-incompatible allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Panpan Zhu, Yibo Wu, Yi Luo
2023, 7(1): 1-12. DOI: 10.46701/BG.2023012022036
Abstract FullText HTML PDF
Progress and perspectives of rabbit monoclonal antibodies
Zhongwei Chen, Gengyin Wang
2023, 7(1): 13-21. DOI: 10.46701/BG.2023012022038
Abstract FullText HTML PDF
A bibliometric analysis and visualization of spatially resolved transcriptomics
Dezhi Huang, Yang Gou, Xiaoqi Wang, Qiong Li, Xinlei Li, Naya Ma, Yishuo Duan, Jun Rao, Xi Zhang
2023, 7(1): 22-33. DOI: 10.46701/BG.2023012023006
Abstract FullText HTML PDF
A chemiluminescence based approach to nucleic acid testing to detect HBV, HCV, and HIV-1 in blood screening
Ruoyang Zhang, Lina Cai, Zeeshan Ali, Jiuhai Wang, Enyong Fan, Mingyuan Wang, Minhui Wu, Zhiyang Li, Wenbiao Liang
2023, 7(1): 34-42. DOI: 10.46701/BG.2023012022032
Abstract FullText HTML PDF
RHD haplotype analysis of a D negative cohort
Xue Rui, Hongjun Gao, Yu Zhang, Jiling Xu, Chengtao He, Qiang Fu
2023, 7(1): 43-47. DOI: 10.46701/BG.2023012022033
Abstract FullText HTML PDF
The clinical value of serum bilirubin, hemoglobin, and reticulocyte combined with immunohematological tests in the diagnosis of ABO neonatal hemolytic disease
Mengqing Yi, Fengxia Liu, Yanwei Luo, Guocai Li, Lin Qu
2023, 7(1): 49-54. DOI: 10.46701/BG.2023012022034
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of the clinical efficacy of penciclovir in the prevention of viral infection after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Jia Liu, Peiyan Kong, Lidan Zhu, Shichun Gao, Huanfeng Liu, Lu Wang, Cheng Zhang, Li Gao, Xi Zhang, Lei Gao
2023, 7(1): 55-60. DOI: 10.46701/BG.2023012022025
Abstract FullText HTML PDF
A hemolysis verified to be induced by anti-meropenem
Yan Xing, Zebo Yu, Dandan Xu, Tingxi Zhan, Wenjun Que, Jing Wang
2023, 7(1): 61-66. DOI: 10.46701/BG.2023012022028
Abstract FullText HTML PDF
The inflammation mediated by mesenchymal stem cells enhances blood group antigen-antibody responses via IL-1β
Qiwang Liu, Xiaoshuang Wu, Yaozhen Chen, Zhixin Liu, Wenting Wang, Qunxing An, Xingbin Hu
2023, 7(1): 67-70. DOI: 10.46701/BG.2023012022024
Abstract FullText HTML PDF
Ceftazidime-induced immune hemolytic anemia: a case report
Wen Wu, Xiangyan Huang
2023, 7(1): 71-73. DOI: 10.46701/BG.2023012023002
Abstract FullText HTML PDF
The CTLH complex may be involved in myelomagenesis and serves as a new therapeutic target in multiple myeloma and related blood cancers
Siegfried Janz
2023, 7(1): 75-76. DOI: 10.46701/BG.2023012023005
Abstract FullText HTML PDF