Editorial Team

  • Share:
Visited: 

Editors

Honorary Editor-in-Chief

Jiongcai Lan, PhD    Nanfang Hospital, Nanfang Medical University, Guangzhou, Guangdong, China

Tongmao Zhao, PhD    National Institutes of Health, USA

Daowang Fan, MS    Beijing Red Cross Blood Center, Beijing, China

Editor-in-Chief

Zhongjun Li, MD, PhD    Xinqiao Hospital, Army Medical University, Chongqing, China

Xi Zhang, MD, PhD Xinqiao Hospital, Army Medical University, Chongqing, China

Deputy Editor-in-Chief

Suning Chen, MD, PhD   the First Affiliated Hospital of Suzhou University, Suzhou, Jiangsu, China

Yuping Chen    Jiangsu Libo Medicine Biotechnology Co., Ltd.,Jiangyin, Jiangsu, China

Zhenqing Feng, MD, PhD    Nanjing Mediccal University, Nanjing, Jiangsu, China

Ming Gao, PhD    Jiangsu Libo Medicine Biotechnology Co., Ltd.,Jiangyin, Jiangsu, China

Jiwu Gong, MBA    Beijing Hospital, Beijing, China

Siegfried Janz, PhD    Medical College of Wisconsin Milwaukee, USA

Zhiwei Liu, MS    Sir Run Run Shaw Hospital (SRRSH), affiliated with the Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, Zhejiang, China

Fumihiko Nakamura, PhD    Tianjin University, Tianjin, China

Jun Peng, MS Qilu Hospital of Shandong University, Shandong, China

Monika Pilichowska, PhD    Tufts Medical Center, USA

Baohua Qian, PhD    Changhai Hospital of Shanghai, Shanghai,China

Associate Editors

Li Chen, MD, PhD    Xinqiao Hospital, Army Medical University, Chongqing, China

Yimei Feng, MD, PhD  Xinqiao Hospital, Army Medical University, Chongqing, China

Xingbin Hu, MD, PhD    Xijing Hospital of Air Force Military Medical University, Xi'an, Shanxi, China

Qian Ran, MD, PhD    Xinqiao Hospital, Army Medical University, Chongqing, China

Xiaoqi Wang, MD, PhD  Xinqiao Hospital, Army Medical University, Chongqing, China

Shuming Zhao, MD, PhD    Guiqian International General Hospital, Guiyang, Guizhou, China

Editorial Staff

English Editor

Stuart Lyle Wilkie(UK)

Jie Zhang

  • Share:
Visited: