Yimin Zhang, Huiying Qiu, Mingyuan Liu, Lili Xu, Xiaoxia Hu, Jianmin Wang. Disseminated central nervous system aspergillosis: A case report[J]. Blood&Genomics, 2018, 2(2): 133-135. DOI: 10.46701/APJBG.2018022018102
Citation: Yimin Zhang, Huiying Qiu, Mingyuan Liu, Lili Xu, Xiaoxia Hu, Jianmin Wang. Disseminated central nervous system aspergillosis: A case report[J]. Blood&Genomics, 2018, 2(2): 133-135. DOI: 10.46701/APJBG.2018022018102

Disseminated central nervous system aspergillosis: A case report

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return